top of page

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

 

PROGRESUS invest holding s.r.o.

IČO 09932836

se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84836

Telefonní kontakt: +420 777 777 917

Email: events@progresus.cz

 

(dále jen “společnost“)

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Společnost ve spolupráci se společností Auta Super, s.r.o., IČO 24742520, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00 Praha 5 (dále jen „Auta Super“) pořádá různé druhy společenských akcí za účelem rozvoje a udržování osobních a přátelských vztahů se svými obchodními partnery, investory a potenciálními investory. Zájemce o tuto společenskou akci (dále jen „účastník“) registruje svoji účast na akci prostřednictvím webové stránky www.as-superklub.cz. Na základě dokončené registrace má účastník zajištěn bezplatný vstup na vybranou společenskou akci pro sebe a jednu další osobu, jejíž jméno a příjmení v rámci registrace uvede. Podmínky konání společenských akcí jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Podmínky účasti.

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů poskytnutých účastníkem v rámci registrace na společenskou akci, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností.

 

Společnost se při zpracovávání osobních údajů v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění, a v souladu s těmito předpisy přísně dodržuje všechny nastavené postupy. 

 

Obsah:

 

1.         Správce osobních údajů a jeho identifikace.

2.         Rozsah zpracování osobních údajů.

3.         Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

4.         Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

5.         Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

6.         Jaká jsou práva subjektu údajů.

7.         Uplatnění práv subjektu údajů.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

1.       Správce osobních údajů a jeho identifikace.

 

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje účastníků za účelem zajištění jejich účasti na příslušné společenské akci za podmínek daných Podmínkami účasti a za účelem identifikace smluvních stran a plnění souvisejících závazků, jakož i dodržování souvisejících zákonných povinností. Kontaktní údaje společnosti jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

 

 

2.       Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

 

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou registraci a účast účastníků na příslušné společenské akci, pořadatelské zajištění průběhu společenské akce, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti.

 

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 

a) identifikační údaje

 • titul,

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště,

 • název společnosti, ve které účastník působí (zaměstnání, spolupracující osoba, společník, statutární orgán apod.)

 

b) kontaktní údaje

 • emailová adresa,

 • telefonní číslo.

 

 

3.       Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

 

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

 

a) pro účely řádné registrace a účasti účastníků na příslušné společenské akci a pořadatelské zajištění průběhu takové společenské akce:

 • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů účastníka, který má zájem účastnit se příslušné společenské akce dle Podmínek účasti,

 

b) pro účely plnění zákonných povinností společnosti:

 • společnost zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

 

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti:

 • zejména za účelem uplatnění právních nároků, ochrany a prosazování oprávněných zájmů společnosti.

 

 

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu:

 

Udělení souhlasu účastníka je zcela dobrovolné, avšak nezbytné k tomu, aby jej společnost mohla kontaktovat za účelem informování o termínech dalších společenských akcí, o investičních příležitostech, službách společnosti a třetích osob, o jiných akcích, soutěžích, novinkách, za účelem zasílání katalogů, reklam, newsletterů, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, a za jinými obdobnými či souvisejícími účely (dále jen „marketingové účely“). Účastník má možnost svůj souhlas udělit elektronicky v rámci registrace na příslušnou společenskou akci na webových stránkách společnosti.

 

Osobní údaje účastníka mohou být poskytnuty třetím osobám pro účely marketingu. Tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v elektronickém souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v rámci prováděné registrace na společenskou akci.

 

Účastník může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to buď písemně na emailovou adresu events@progresus.cz nebo dopisem na adresu společnosti anebo přímo v rámci zaslané emailové zprávy s obsahem marketingového sdělení, a to stisknutím tlačítka „Odvolat souhlas“, kterým účastník následně svou volbu potvrdí.

 

 

4.       Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

 

Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány po dobu přípravy a konání příslušné společenské akce. Po skončení společenské akce a po vypořádání veškerých případných závazků s tím spojených (např. škodní událost) uchovává společnost osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd., a dále také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

 

Osobní údaje, jež jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu, jsou zpracovávány po dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu, nedojde-li dříve k jeho odvolání.

 

Společnost se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou z evidencí a systému společnosti zcela vymazány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

 

 

5.       Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

 

Pro zajištění účasti účastníka na příslušné akci mohou být osobní údaje zpracovávány vedle společnosti a jejích zaměstnanců také jinými zpracovateli, tj. subjekty, se kterými má společnost uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, a to v souladu s nařízením. Následující zpracovatelé se v rámci spolupráce se společností podílejí na pořádání společenských akcí a mohou mít k osobním údajům subjektů údajů přístup:

 

 • Auta Super s.r.o., IČO 24742520, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00 Praha 5,

 • PROGRESUS IT s.r.o., IČO 10916644, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1,

 • RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,

 • RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov.

 

Zpracovatelem osobních údajů mohou být i další subjekty uvedené jmenovitě v rámci registrace na konkrétní společenskou akci.

 

Příjemcem osobních údajů mohou být také další subjekty v závislosti na typu společenské akce. Jedná se zejména o následující kategorie příjemců:

 

 • Pronajímatelé prostor, kde se společenská akce pořádá,

 • Subjekty zajišťující ostatní služby spojené s pořádáním společenské akce, např. catering, hostesing, zajištění výstav, představení, apod.

 • Právní zástupce,

 • IT technik.

 

Subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům účastníků, kteří společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jsou uvedeny přímo v elektronickém souhlasu v rámci prováděné registrace.

 

Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky, při tomto však nevyužívá profilování.

 

 

6.       Jaká jsou práva subjektu údajů.

 

a) Právo na informace

 

Právem na informace se rozumí veškerá práva účastníka, coby subjektu údajů, obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo znát totožnost a kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, dobu uložení osobních údajů, práva subjektu údajů a možnosti jejich uplatnění. 

 

b) Právo na přístup k osobním údajům

 

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva účastníka obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo účastníka na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

 

Účastník má právo požadovat od společnosti kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost oprávněna účtovat účastníkovi přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

 

c) Právo na opravu

 

Právem na opravu se rozumí veškerá práva účastníka obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se účastníka týkají.

 

Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti.

 

d) Právo na výmaz (být zapomenut)

 

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva účastníka obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo účastníka, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání vymazala jeho osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

 

e) Právo na omezení zpracování

 

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva účastníka obsažená v čl. 18 nařízení, zejména právo omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody.

 

Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

 

f) Právo na přenositelnost údajů

 

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva účastníka obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat anebo předat osobní údaje jinému správci, které účastník poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

g) Právo vznést námitku

 

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva účastníka obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se účastník, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takový stav odstraněn.

 

h) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Účastník má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Právo účastníka na jiné prostředky ochrany tím není dotčeno.

 

 

 

 

 

7.       Uplatnění práv subjektů údajů

 

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou účastníci uplatnit u společnosti prostřednictvím emailu: events@progresus.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti.

 

Žádosti účastníka je společnost povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost účastníka včas informuje.

 

 

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 17. 9. 2021.

bottom of page